Privacy verklaring


31 augustus 2022

Hieronder treft u de privacy verklaring per 31 augustus 2022 aan. Hiermee vervallen voorgaande verklaringen omtrent privacy, die u van ons hebt ontvangen.


Privacy verklaring Biljartclub VAN ACQUIT Drachten.

 

De Biljartclub VAN ACQUIT ( hierna “wij”) verwerkt persoonsgegevens.

In deze privacy verklaring beantwoorden wij de belangrijkste vragen over de verwerking van persoongegevens door de Biljartclub VAN ACQUIT. Daarbij geven we voorbeelden om deze uitleg zo duidelijk mogelijk te laten zijn. Hebt u vragen over deze verklaring ? Dan leest u hier hoe daarover contact met ons kunt opnemen.

Wij gebruiken bepaalde woorden in deze verklaring. Hieronder leest u wat wij met een aantal woorden bedoelen.

 • Persoonsgegevens; gegevens die direct of indirect iets over u zeggen, bv. naam, geboortedatum, adres, maar ook het IP adres van uw computer of een overschrijving. Het gaat om alle gegevens die we in verband met u kunnen brengen.
 • Verwerken; alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan, bv. het verzamelen maar ook het opslaan, gebruiken, uitwisselen en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.
 • Relaties; alle natuurlijke personen en organisaties die via een van de contactkanalen, telefoon, email, brief en /of website contact hebben gehad en daarbij gegevens hebben gedeeld met ons.
 • Diensten; alle huidige en toekomstige elektronische dan wel digitale diensten die wij aanbieden, nieuwsbrief, website en digitale nieuwsvoorziening.

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens;

Van degene die lid is / wordt van de Biljartclub VAN ACQUIT Drachten, contact met ons opneemt of op een andere manier gebruik maakt van ons, worden de persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

1: gegevens die door u zijn verstrekt zoals, naam adres, geboortedatum telefoonnummer, bankrekeningnummer en e-mail adres.

2: gegevens die door u zelf zijn verstrekt bij het aanmaken en/of onderhouden van een digitaal gebruikersprofiel.

 

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

A: voor het uit kunnen voeren van onze diensten

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u van uitnodigingen te voorzien voor vergaderingen; onderlinge wedstrijden; voor regionale (FFBC)en vriendschappelijke wedstrijden; en andere wedstrijden die zich aandienen, of om u een nota te kunnen sturen. Tevens kunt u persoonsgegevens vinden op de website van ons (www.biljartdcdrachten.nl). Deze gegevens zijn beschermd door een wachtwoord.

Daarnaast kunt u ons bereiken langs verschillende kanalen, zoals telefoon, post en of e-mail. Omdat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

B: De leverancier van de Website (www.biljartdcdrachten.nl) heeft een verklaring afgelegd betreffende het verwerken van de gegevens BCDC Drachten: Zij hebben deze verwerkersovereenkomst toegevoegd aan hun algemene voorwaarden.

Volgens de wet treden zij op als verwerker van persoonsgegevens van bezoekers van de website en contacten. In het document spreken zij af dat de gegevens op een correcte manier verwerkt worden.

C; activiteiten

We houden u graag van lopende zaken op de hoogte, bijv. per email, post of andere nieuwsvoorziening.

Bijzondere gegevens;

Wij verwerken 2 typen bijzondere persoonsgegevens; foto`s en bezoeken aan zieke leden.

Foto’s verwerken wij om de inhoud in onze nieuwsbrief, e- mail of website meer sfeer te geven.  Voor het informeren van de leden over hun zieke collega gebruiken wij de naam en telefoonnummer in een bulletin binnen de vereniging.

Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

 

Hoe zorgen wij ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de verwerking van uw persoonsgegevens;

Uw persoonsgegeven worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt en zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt.

 

Toestemming gebruik persoonsgegevens;

Bij aanmelding als lid geeft u toestemming voor verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens binnen de Biljartclub Diensten Centrum Drachten.

 

Binnen de Biljartclub VAN ACQUIT Drachten hanteren wij specifiek de volgende maatregelen en privacy waarborgen;

Slechts een zeer beperkt, minimaal benodigd aantal medewerkers, hebben toegang tot de data. En alleen als dit nodig is voor de uitvoering van alleen die functie.

Derde ontvangers; verder zullen we alleen gegevens verstrekken aan derden, als we daarvoor uw toestemming hebben gekregen .

Tevens schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. bijv. een drukkerij die de nieuwsvoorziening verzorgt en naam en adres gegevens op de enveloppe drukt dan wel een ledenlijst bijvoegt.

Daarnaast kan deze derde alleen de opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

 

Welke rechten heb ik t.a.vverwerking van mijn persoonsgegevens;

.

 • Informatie en inzage; we vertellen u graag welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd of waarvoor wij deze gebruiken.
 • Correctie; wilt u uw persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen omdat die onjuist en/of onvolledig zijn, laat het ons weten.
 • Vergetelheid/verwijderen; ook kunt u een verzoek bij ons indienen om de gegevens die wij van u hebben te laten verwijderen. Verwijderen is niet mogelijk wanneer de wet ons verplicht de betreffend persoonsgegevens te bewaren. Ook kan het zijn dat wij voor andere doeleinden(administratie) die gegevens nog wel moeten verwerken.
 • Beperking; u kunt een verwerking van uw gegevens laten beperken indien u vindt dat uw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt worden.
 • Bezwaar/verzet; voor de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar indienen. Gaat het om verwerking voor, ledenlijst, nieuwsbrief of mail, dan zullen wij die verwerking zo snel mogelijk beëindigen
 • Overdraagbaarheid; wilt u dat uw gegevens naar een derde partij worden verstuurd binnen de Nederlandse Biljartbond dan kunt u ook contact opnemen met de secretaris van Biljartclub VAN ACQUIT Drachten
 • Om gebruik te kunnen maken van bovengenoemde rechten, kunt u contact met de secretaris van genoemde club.

 

Kunnen wij dit document wijzigen?

Ja. Ons privacy reglement kan van tijd tot tijd wijzigen, Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij de privacy verklaring daarop aan. Als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar.

 

Bestuur Biljartclub VAN ACQUIT Drachten                     augustus 2022